Software ontwikkeling


VisionWeb verdeelt nieuwe opdrachten en projecten in een aantal stappen. Omdat elke opdracht en elk project een eigen aanpak vereist, kunnen deze stappen per project verschillen. De kosten voor een of meerdere stappen zullen altijd vooraf worden geoffreerd en moeten worden bevestigd middels een opdracht. Op deze manier weet u altijd waar u aan toe bent. Wij leveren onze diensten aangepast aan uw wensen en behoeftes. Bij VisionWeb gcv doorlopen projecten de volgende fases:

De eerste fase: Orientatie

De start van elk project is een kennismakingsgesprek. Hierin kijken wij welke wensen u heeft en of VisionWeb gcv deze wensen kan voldoen. Indien nodig word er een vervolg gesprek gepland waarin de wensen verder toegelicht kunnen worden.

De tweede fase: Het opstellen van het Functioneel Ontwerp

Na de orientatie schrijven wij het functioneel ontwerp. Hierin verwoorden wij u wensen op papier. Indien nodig worden er een aantal analyses binnen uw bedrijf uitgevoerd. Het functioneel ontwerp omschrijft de wensen die u als klant heeft. Na interne goedkeuring zal het concept naar u als klant worden gestuurd. U krijgt dan de mogelijk om te kijken of wij u goed hebben begrepen. Als u tevreden bent met de omschrijving van uw wensen, kan er worden overgegaan naar de volgende fase.

De derde fase: Het technische ontwerp

Na goedkeuring van het functioneel ontwerp worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling. In het technische ontwerp wordt gespecificeerd welke onderdelen er ontwikkeld/geleverd gaan worden en hoe deze onderdelen onderling communiceren. Ook wordt er beschreven welke datastromen er zijn en indien van toepassing welke hardware benodigd is. Als het technische ontwerp gecompleteerd is, kan er een gedetailleerd kostenoverzicht worden opgesteld. Aan de hand van deze specificatie kan de offerte worden opgesteld.

De vierde fase: Ontwikkeling

In de ontwikkelingsfase worden de onderdelen zoals omschreven in het technische ontwerp geproduceerd. Gedurende deze uitvoering van het project zullen zaken als visuele aspecten of bijzondere functies doormiddel van voorbeelden worden getoetst. Hierbij toetsen wij of de visuele wensen van de klant en/of werking van speciale functies voldoen aan de verwachtingen.

De vijfde fase: Test fase

Tijdens de test fase worden 1 of meerdere onderdelen aangeboden om te testen. De opdrachtgever kan de huidige onderdelen testen en bekijken of deze aan de eerdere gemaakte afspraken voldoen. De testfase dient om eventuele onvolkomenheden in de programmatuur uit te sluiten.

De zesde fase: Oplevering

Nadat alles getest is, wordt het eindproduct opgeleverd aan de klant. Hiervoor wordt een overdrachtsformulier opgesteld waarin de gemaakte afspraken staan beschreven. Afhankelijk van het geleverde product, bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een servicecontract.

Software-op-maat

Wanneer je je vereisten niet terugvindt in de standaardpaketten die beschikbaar zijn op de markt, kan je je programma volledig op maat laten schrijven door VisionWeb gcv.
Enkele referenties


• Productiepakket BFD
• ATMOSpaket BFD
• online facturatiesysteem DVG
• online tikkloksysteem DVG

Online Tiksysteem
Heeft u als werkgever 100% zicht op de gepresteerde uren van uw werknemers en de kostprijs van een bepaald project?

Met het online tiksysteem van VisionWeb gcv heeft u steeds 100% zicht en controle op uw gehele organisatie. Eender waar u zich bevindt kan u als beheerder bekijken wanneer uw werknemers hebben ingetikt en hebben uitgetikt, rekening houdend met de verplichte pauzes! U kan ook bekijken welke activiteiten ze hebben verricht en voor welk project! Op die manier heeft u bij de voltooiing van het project perfect zicht op de totale geleverde arbeid en het kostenplaatje.
Copyright 2009 VisionWeb gcv . All Rights Reserved.